تیم خدماتی خانه سبز با پشتکار و حرفه ی خود از سال ۱۳۹۵ کار خود را شروع کرده و همچنان میزبان خانه ی سبز شماست.

برنامه ریزی و طراحی

ساخت و ساز حرفه ای

خدمات نوسازی

ما سازه های حرفه ای
و هوشمند می سازیم

پیاده سازی طرح
90%
لوله کشی و طراحی
85%
سم پاشی و کود دهی
99%